Přejít na produktové menu

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení klienti a příznivci veteránů a vozů z USA,

těší nás Váš zájem o naše služby. Na webových stránkách www.usa-auto.cz a www.usa-balik.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si patrně už přečetli podrobnosti o námi zajišťovaném dovozu aut a souvisejících službách. V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zkráceně jen „VOP“) najdete právní informace, které potřebujete k nákupu vozidla ze zahraničí přes oba tyto naše webové stránky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují k nákupu vozidla v USA, dovozu vozidla z USA a zprostředkování nákupu vozidel v USA přes naše webové stránky www.usa-auto.cz a www.usa-balik.cz.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro vyhledání a zprostředkování prodeje automobilů a zajištění jejich dovozu z USA do České republiky, pro zajištění dopravy Vašich automobilů nebo motocyklů z USA do České republiky a objednávku těchto služeb přes webové rozhraní nebo e-mail.

Objednávání a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. Kliknutím na tlačítko „souhlasím s obchodními podmínkami“ pod webovým formulářem souhlasíte s tím, že se VOP stávají součástí následně uzavřené smlouvy. Obdobně to platí pro souhlas učiněný v rámci e-mailové komunikace. Zprostředkování prodeje automobilů a zajištění přepravy (dovozu) automobilů a motocyklů z USA do ČR probíhá na základě Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi naší společností jako Zprostředkovatelem a vámi jako Klientem. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím takováto Smlouva o zprostředkování. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva uzavíraná prostřednictvím webového rozhraní je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. V případě uzavírání smlouvy jen prostřednictvím e-mailu je smlouva tvořená ujednáními odsouhlasenými vzájemně e-mailem a těmito VOP.

Obsah VOP:

 • I. Základní údaje o naší společnosti
 • II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
 • III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
 • IV. Jak je to s cenou a jak se platí?
 • V. Jakým způsobem vám budou služby a obstarané automobily dodány?
 • VI. Uživatelský účet
 • VII. Odstoupení od Smlouvy
 • VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
 • IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

 • STAJA s.r.o.
  IČ: 27276571
  DIČ: CZ27276571
  Sídlo: č.p. 128, 468 22 Koberovy
  E-mail: zakaznik@usa-auto.cz
  Telefon: +420 732 383 971 (kontakty na území USA viz web)
  Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 22056.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Zprostředkovatel“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KLIENT?

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní s naší společností Smlouvu o zprostředkování anebo takovou smlouvu s námi uzavře prostřednictvím e-mailu. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo i nepodnikající právnická osoba.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní nebo e-mail, případně telefonickou komunikaci. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky a uhrazením zálohy, nebo celé ceny objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Proces objednávání jednotlivých služeb a uzavření smlouvy je obdobný, přesto je rozdíl, zda objednáváte jen zajištění dovozu svého automobilu a motocyklu, objednáváte zprostředkování koupě anebo jste zatím ve fázi hledání toho správného automobilu.

2. VYHLEDÁNÍ AUTOMOBILU KE KOUPI: Jestli máte svojí vlastní představu o tom, jaký automobil sháníte, pak nejprve na webu na stránce služby „Najdeme Vám auto v USA“ vyplníte webový formulář s Vašimi požadavky a kontaktními údaji. My Vás následně zkontaktujeme ohledně dalších podrobností a poté s nabídkou konkrétních automobilů vyhovujících Vašim požadavkům. Za služby spojené s vyhledáváním automobilů nic nehradíte. V okamžiku, kdy se pro jeden z vyhledaných automobilů rozhodnete, objednání provedete přes objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného rezervačního formuláře, na který Vám pošleme emailem odkaz.

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ AUTOMOBILU: Zprostředkování koupě konkrétního automobilu vždy objednáváte přes objednávkový systém na webových stránkách USA-balik.cz, vyplněním tam umístěného rezervačního formuláře. Po přijetí bude tento formulář (objednávka) upravena zprostředkovatelem dle domluvených informací a cen, bude do ní poznačeno vše důležité pro vyřízení zaslána klientovi (kupujícímu) ke kontrole. Uhrazením zálohy, nebo celé ceny této objednávky výslovně souhlasíte s informacemi v ní sepsané.

3.1. POPIS AUTOMOBILŮ: V zasílaném odkazu na vozidlo z webového rozhraní prodejce naleznete podrobný popis nabízených automobilů, včetně jejich fotografií. Věnujte prosím těmto informacím náležitou pozornost a pokud před rozhodnutím o rezervaci, resp. koupi automobilu potřebujete vyjasnit ještě nějaké podrobnosti anebo mít více informací, kontaktujte nás. Upozorňujeme, že v nabídce zprostředkovávaných automobilů jsou jednak veteráni a jednak vozidla použité majitelem. Snažíme se Vám i dálkově vzhled a stav automobilů co nejvíce přiblížit a popsat, s ohledem na charakter produktů je však vždy potřeba počítat s tím, že pomocí fotografií není možné zachytit a zobrazit veškeré detaily (například drobné škrábnutí, nerovnost povrchu) anebo zcela věrně s ohledem na různá rozlišení monitorů a displejů, na kterých jsou produkty prohlíženy, zobrazit barvy. Souhlasem s těmito VOP výslovně potvrzujete, že jste si skutečností uvedených v tomto odstavci vědomi a že tedy berete na vědomí, že aktuální stav vozidla (jeho poškození, opotřebení a u veteránů i stáří) je dostatečně promítnutý v ceně vozidla, která je právě s ohledem na tyto skutečnosti nižší než u vozidel, které by vadu neměly. Jste si vědomi, že vozidla před uvedením do provozu zpravidla vyžadují opravu, a to dle charakteru poškození. Prodávající prodává automobil ve stavu jak „leží a stojí“. Naše povinnost zprostředkováním koupě vozidla je tedy dodáním takového vozidla řádně splněná. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní prodejce je informativního charakteru. Jako zprostředkovatelé prodeje mezi Vámi a prodejcem nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. Ve fotogalerii na webu si můžete prohlídnout i fotografie z našich mnoha uskutečněných zakázek a udělat si i představu o tom, jak jsou produkty zajištěny při přepravě a jak celá transakce probíhá.

3.2. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Pokud jste si vybrali a jste rozhodnutí pro konkrétní automobil z nabídky, vyplníte rezervační (objednávkový) formulář na webu USA-balik.cz. Ve formuláři vyplníte své osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail), máte možnost doplnit i údaje o firmě (název, IČ, DIČ) a fakturační údaje a vyberete způsob platby rezervačního poplatku. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

3.3. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce a zaplacením zálohy, nebo celé částky objednávky, je Smlouva o zprostředkování uzavřena. Výslovně upozorňujeme, že prodávající v USA nám rezervuje vozidlo až po převedení této vaší platby na jeho účet a není-li včas zaplacen (opět hradíme Vaším jménem, z Vámi uhrazených peněžních prostředků), automobil je považován za uvolněný k prodeji jakékoli jiné osobě. Nejsme tedy schopni Vám garantovat koupi vybraného vozidla, pokud včas nesplníte své závazky z těchto VOP a uzavřené Smlouvy o zprostředkování. Po uhrazení Vaší platby na náš účet Vám obratem zašleme doklad o přijaté platbě.

4. ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU VAŠICH AUTOMOBILŮ Z USA DO ČR: Pokud jste si automobil v USA sami koupili a potřebujete zajistit jeho dovoz do ČR anebo v USA „jen“ máte vlastní automobil nebo motocykl a potřebujete zajistit jeho přepravu do ČR, vyplňte na webu formulář na stránce služby „Přeprava vozidel z USA“ anebo nám pošlete e-mail a my Vás poté zkontaktujeme, zrekapitulujeme cenu a případné další podmínky přepravy. Jakmile přijetí této nabídky e-mailem potvrdíte, je Smlouva o zprostředkování uzavřena a Vám vzniká povinnost zaplatit nám na základě vystavené faktury cenu za zajištění přepravy (včetně souvisejících nákladů, jak je níže specifikováno) a nám povinnost přepravu za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto VOP zajistit. O průběhu přepravy jste průběžně námi informováni. Po převzetí vozidla naší odtahovou službou obdržíte informaci o dodání na náš sklad v Georgii, včetně fotografie toto potvrzující. Poté probíhá přeprava kontejnerem do ČR, jak je specifikováno v čl. V. VOP.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K OBJEDNÁVKÁM A UZAVÍRÁNÍ SMLUV:

5.1. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

5.2. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

5.3. Objednávat přes webové rozhraní nebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. U zprostředkování nákupu a dovozu automobilů uvedených v naší emailové nabídce je přímo v popisu automobilu uvedena i celková cena, a to bez daně z přidané hodnoty (DPH) a cla. Cena je platná po celou dobu, kdy byla odsouhlasena a potvrzena odeslanou platbou na náš účet.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání vaší objednávky nebo uvedená ve Vámi odsouhlasené cenové nabídce emailem. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo v cenové nabídce (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu službu nebo náhradní díly dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno v těchto VOP nebo Smlouvě jinak, jsme povinni vám služby (i zprostředkovávaný automobil) dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY
Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

4.1. Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Počítejte prosím s tím, že připsání platby na účet při tomto druhu platby anebo platbou přes složenku může trvat i 2 až 3 dny a celá transakce se tak může zdržet. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol a do poznámky Vaše jméno a příjmení, případně název vozidla, aby mohla být platba rychle spárována.

4.2. Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platební brány GPWebPay. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Global Payment Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedené společnosti. Tyto údaje s námi společnost nesdílí a nemám k nim přístup. Více podrobností naleznete na www.gpwebpay.cz/

4.3. V hotovosti v místě našeho sídla (viz kontakty v čl. I. VOP)

5. SPLATNOST CENY: Splatnost ceny je vždy uvedena v podrobnějších informacích k poskytovaným službám. Splatnost ceny u zajištění přepravy do ČR je 5 dnů od uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak, vždy však nejpozději v průběhu přepravy z USA do ČR (cena musí být tedy uhrazena před vyložením vozidla v ČR). Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet, resp. uhrazena přes platební bránu anebo předána v hotovosti.

6. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

7. Služby ani kupní cenu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU SLUŽBY A OBSTARANÉ AUTOMOBILY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ:
Celý proces dodání jednotlivých služeb, resp. automobilů je podrobně popsaný na webu.

1.1. U zprostředkování nákupu automobilu po zaplacení celé ceny za Vás automobil prodávajícímu uhradíme, převezmeme a přepravíme na náš sklad v Georgii (viz kontaktní informace na webu). Zajistíme podrobnou prohlídku, zkontrolujeme stav vozidla, doklady a VIN auta a řešíme přímo s prodávajícím případné zjištěné vady a nedostatky. Tím děláme maximum pro dodání automobilu ve stavu, který odpovídá popisu na webu. Znovu ovšem upozorňujeme, že předmětem zprostředkování nejsou nová vozidla a že od prodávajícího kupujete buď veterána anebo vozidlo užívané jiným majitelem "ježděné" a jste si vědomi toho, že k uvedení do provozu bude případně potřeba provést opravy a vynaložit s tím související náklady. Toto je již plně zohledněno v nižší ceně vozidel. Dále zajistíme odhlášení automobilu z USA provozu. Ještě před odesláním do ČR Vám můžeme dle domluvy zaslat aktuální fotografie vozidla, případně natočíme krátké video na WhatsUps. Následuje naložení automobilu k přepravě.

1.2. Přeprava zprostředkovaných automobilů i Vašich automobilů nebo motocyklů, které jen chcete přepravit do ČR, probíhá lodí, výhradně v kontejnerech, které máme pronajaté. Pro přepravu vybíráme přepravce s uzavřeným adekvátním základním pojištěním celého kontejneru, které se vztahuje na poškození kontejneru manipulací rejdaře a přepravce při nakládce, vykládce a přepravě. Vozidlo samotné pojištěné není a můžete si ho dodatečně připojistit. Cena připojištění je 2% z pojistné částky a je nutné domluvit připojištění se zprostředkovatelem před odesláním vozidla z USA. Automobily a motocykly si v kontejneru sami ukotvujeme, zajišťujeme proti pohybu a překrýváme folií kvůli zabránění vniknutí soli do vozidla při přepravě. Kontejner je přistaven na náš sklad v USA, po naložení se zaplombuje a na tahači odešle do přístavu, odkud je pak lodí dovezen na území Evropské unie. Otevření kontejneru probíhá až na celním úřadu v Praze.

1.3. V rámci sjednané ceny pro Vás zajišťujeme i vyřízení celních formalit na celním úřadu po dovozu do ČR. Poté je Vám přímo v místě celního úřadu v Praze, případně na jiném dohodnutém místě vozidlo předáno. Současně se zprostředkovaným automobilem Vám předáme i klíče a dokumenty k automobilu. Pokud byste odmítli dodaný automobil (námi zprostředkovaný) anebo přepravované vozidlo převzít, je tímto okamžikem naše povinnost Vám jej dodat přesto splněna.

2. DODACÍ LHŮTA:

U lodní přepravy činí dodací lhůta obvykle 5 až 12 týdnů. Pokud by přeprava nemohla být v této lhůtě realizována z důvodů mimo našeho zavinění, například z důvodu omezení dopravy nebo zavření přístavů v důsledku aktuální situace epidemie koronaviru (SARS-Cov-2) nebo jiných omezení a zákazů stanovených právními předpisy nebo kompetentními orgány dotčených států anebo v důsledku vyšší moci jiného charakteru, budeme Vás po zjištění překážek informovat a domluvíme další postup. Pokud bychom Vám nebyli schopní vozidla nebo náhradní díly dodat do 200 dní od uzavření Smlouvy, máte právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení lze provést i e-mailem. V takovém případě bychom Vám do 14 dní vrátili uhrazenou cenu zpět na Váš účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU:

Náklady na dopravu jsou součástí sjednané ceny. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na takové doručení, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, potvrzujete souhlasem s VOP, že máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ AUTOMOBILU VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU Z USA DO ČR NEBO ZAJIŠTĚNÍ DOVOZU AUTOMOBILU NEBO MOTOCYKLU Z USA DO ČR:

Pokud jste Spotřebitelem, můžete podle § 1829 odst. 1 od Smlouvy do 14 dní od jejího uzavření i bez uvedení důvodů odstoupit. Tím, že zaplatíte rezervační poplatek, výslovně souhlasíte s tím, že můžeme s poskytováním našich služeb (tj. zprostředkováním koupě automobilu a souvisejících služeb) začít již v průběhu uvedené 14denní lhůty. Pokud následně využijete možnost odstoupení, jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění již poskytnuté (učiněné), zaplacená záloha prodejci již vrácená nebude, protože byla použita na sjednanou rezervaci vozidla. V uvedené 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na zakaznik@usa-auto.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Jak vy jako Klient, tak naše společnost jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

3. Odstoupíte-li v souladu s VOP nebo zákonem od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení Vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali, resp. poměrnou část peněz, pokud již bylo částečně z naší strany plněno. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

4. V případě, že by z důvodů na straně prodávajícího přes veškerou naši snahu nedošlo k prodeji automobilu, který jsme Vám zprostředkovali, vrátíme Vám uhrazenou částku do 14 dnů poté, kdy nám prodávající sdělí, že prodej realizovat nebude. Nicméně s ohledem na naši dlouholetou praxi v této oblasti nepředpokládáme, že by vůbec taková situace nastala.

5. Jak vy jako Klient, tak naše společnost jako Zprostředkovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925.

2. U zprostředkování nákupu automobilů potvrzujete učiněním objednávky na webu USA-balik.cz, že víte, že jde v konkrétním případě o vozidlo poškozené anebo veterána a že jej od prodávajícího dodáváme ve stavu v jakém jej od něj převezmeme a jaký je popsaný na webu a zdokumentovaný fotografiemi, případně videi, které od nás máte k dispozici a v takovém stavu se automobil zavazujete převzít.

3. Případnou reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, u Spotřebitelů nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Spotřebiteli poskytneme písemné potvrzení. Pokud byste namítali vady poskytnuté služby v souvislosti s průběhem dodání zprostředkovávaného automobilu nebo zajištění přepravy vozidla, uplatněte prosím reklamaci přímo uvedením tvrzené vady v předávacím protokolu. Dodatečná reklamace vad zjevných již v okamžiku předávání vozidla nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese zakaznik@usa-auto.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Zprostředkovatele a Klienta ze Smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 20.3.2020